آزمایشگاه تحقیقات و توسعه

شرکت داروسازي بهان سار از همان اوايل فعاليت خود با توجه به اهميت تحقيقات در صنعت داروسازی، بخش تحقيق و توسعه را به عنوان یکی از ارکان اساسی و اصلی خود، دایر نمود. گروه تحقيق و توسعه در راه دستیابی به جایگاهی ویژه در صنعت داروسازی ایران و خاورمیانه است. این واحد در در زمینه های سنتز محصولات آلی، معدنی و پلیمر، تولید پلت های دارویی، تولید محصولات آماده پرس و تولید پرمیکس ها فعالیت می کند.

عمده ترين فعاليت اين گروه به شرح زیر می باشد:

  • تولید محصول یا محصولات جدید
  • بهبود کیفیت محصولات کنونی
  • تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه سازی فرآیندها
  • کشف و درک فرصت ها و نیازهای بازار
  • پاسخ به نیازها و خواسته های مشتریان
  • مشارکت قوی در جریان های دانش و یادگیری
  • افزایش نیروی رقابتی در عرصه های داخلی و خارجی
  • ارتقای میزان خود اتکایی