گواهينامه ها

مجموعه گواهینامه های کسب شده در مجموعه بهان سار

این بخش بزودی اضافه می شود

این بخش بزودی اضافه می شود.

سایر گواهينامه ها

این بخش بزودی اضافه می شود

گواهینامه IWA1 جهت برآورده کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت در مراکز درمانی طراحی و تدوین شده است.
گواهینامه IWA1 جهت برآورده کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت در مراکز درمانی طراحی و تدوین شده است.
گواهینامه IWA1 جهت برآورده کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت در مراکز درمانی طراحی و تدوین شده است.