گالری شماره 1

متن دلخواه

مجموعه تصاویر گروه 1

شرکت داروسازی بهانسار، خود را ملزم و متعهد به اجرای سیستم‌های استقرار داده‌شده دانسته و پشتیبانی خود را از این رویکرد طی این خط‌مشی اعلام می‌دارد. همچنین متعهد است که کفایت و اثربخشی تمام سیاست‌های فوق را به‌صورت دوره‌ای طی جلسات بازنگری مدیریت و خودارزیابی‌ها موردبررسی قرار داده و در صورت لزوم نسبت به بازنگری در آن اقدام نماید.

مجموعه تصاویر گروه 1

شرکت داروسازی بهانسار، خود را ملزم و متعهد به اجرای سیستم‌های استقرار داده‌شده دانسته و پشتیبانی خود را از این رویکرد طی این خط‌مشی اعلام می‌دارد. همچنین متعهد است که کفایت و اثربخشی تمام سیاست‌های فوق را به‌صورت دوره‌ای طی جلسات بازنگری مدیریت و خودارزیابی‌ها موردبررسی قرار داده و در صورت لزوم نسبت به بازنگری در آن اقدام نماید.

مجموعه تصاویر گروه 1

شرکت داروسازی بهانسار، خود را ملزم و متعهد به اجرای سیستم‌های استقرار داده‌شده دانسته و پشتیبانی خود را از این رویکرد طی این خط‌مشی اعلام می‌دارد. همچنین متعهد است که کفایت و اثربخشی تمام سیاست‌های فوق را به‌صورت دوره‌ای طی جلسات بازنگری مدیریت و خودارزیابی‌ها موردبررسی قرار داده و در صورت لزوم نسبت به بازنگری در آن اقدام نماید.