Marketing

تحقیق و توسعه و نوآوری در بهان سار از Markting  آغاز می شود و پایه موفقیت تازه به تازه نیاز به شناخت خواسته های مشتریان و مصرف کنندگان محصولات بهان سار دارد.

تحقیق و توسعه و نوآوری در بهان سار از markting  آغاز می شود و پایه موفقیت تازه به تازه نیاز به شناخت خواسته های مشتریان و مصرف کنندگان محصولات بهان سار دارد.

از این رو تیم اصلی انتخاب محصول تازه با مشارکت این بخش در شرکت صورت میگیرد که حلقه ای نامرئی از مشتریان، بخش R&d ,و تولید بهان سار و نخبگان شرکت را به هم پیوند می دهد تا هم نیاز مشتریان برآورده شود و هم کیفیت و تنوع محصولات شرکت بالا رود.