کنترل کیفیت

اطمینان از کیفیت مهم ترین هدفی است که به اجازه آزاد سازی ماده برای ارسال به مشتری می انجامد.

بدین منظور واحد کنترل کیفیت دقیق، با همکاران ورزیده روند همیشگی بهان سار است و کلیه آزمایشات مورد نیاز با اخرین استاندارد ها مانند ,USP  BP, EP در بخش های فیزیکو شیمیایی، دستگاهی، میکروبی و کنترل حین تولید انجام می گردد.