تضمین کیفیت

 

واحد تضمین کیفیت شرکت بهان سار همه بخشها را به گونه ای هماهنگ می سازد تا کیفیت محصولات شرکت با رعایت اصول GMP و الزامات زیست محیطی ،استانداردهای بایسته را دربر گیرد.

این واحد با نظارت و اجرای فعالیت های احراز کیفیت سیستم های هواساز، سیستم آبساز، دستگاه­های تولیدی و معتبرسازی اتاق­ های تمیز، ، فرایند تمیز کاری، فرایند تولیدی و روش­های آنالیز در جلوگیری و رفع هرگونه عدم انطباق در استانداردها و نظارت بر مطابقت کیفیت محصولات تولیدی با استانداردها، کنترل کیفیت را بهبود بخشیده و نهایتا استمرار کیفیت را تضمین نماید.